Kad:
29/01/2023 @ 10:00 – 14:00
2023-01-29T10:00:00+02:00
2023-01-29T14:00:00+02:00
Mācību kurss:
Dziednieku grupa 2/1; 3/1
Cena:
75€ mācību maksa par mēnesi
Kontakti:
Ingūna Zeltiņa
29458969
SKOLA // Dziedniecība// Medicīnas astroloģija @ Dziednieku grupa 2/1; 3/1

Savulaik jau Hipokrats norādīja – neviens medicīnas darbinieks bez astromedicīnas zināšanām praktizēt nedrīkst. Un tam ir iemesls. Konkrētie planētu stāvokļi tavā dzimšanas brīdī ietekmē ne tikai dzīves notikumus, bet arī veselību. Skatot individuālo horoskopu, astrologs ņem vērā visu desmit planētu stāvokļus, to savstarpējās attiecības, Saules un Mēness ietekmi. Kartē var redzēt pat to, kad saslimšana būs viegla, kad – ne, kad iemesls ir fizioloģisks, kad – psihosomatisks. Tāpat – vai iekaisums ir lokāls, vai tam ir tendence izplatīties. Zinot riska faktorus laikus, var apiet nevienu vien slimību.

Sli­mī­bas ho­ro­sko­pā ne­mek­lē­jam! Sli­mī­ba ir ho­ro­sko­pa ener­ģi­jas jeb pla­nē­tu mo­ti­vā­ci­jas ne­re­ali­zē­ta, sa­grau­jo­ša dar­bī­ba. Ne­kas ne­ro­das pēk­šņi – šo­dien sli­mo, bet va­kar bi­ji ve­sels. Nē! Kad tiek kon­cen­trē­ta iek­šē­jā ener­ģi­ja, cil­vē­kam ro­das sa­sprin­gums. Ja viņš zi­na, kur to iz­lie­tot, da­ra to in­tui­tī­vi vai ar as­tro­lo­ga pa­lī­dzī­bu, tad ir ve­sels, ak­tīvs un veik­smīgs.